دکترفرشته قراط ، دکترمحمد حسن آزما ،دکترمهرداد کریمی ، دکتررباب صحافhttp://www.jiitm.ir/browse.php?a_id=365&sid=1&slc_lang=fa چکیده:   سابقه و هدف: بیماری دمانس در رأس بیماری‌های ناتوان‌کننده و معلولیت‌زای دوره سالمندی قرار دارد. با وجود شیوع روزافزون بیماری، در حال حاضر درمان موثر و شناخته‌شده ای برای آن وجود ندارد. در مبانی طب سنتی ایران به دوره سالمندی توجه خاصی شده...