عضویت در انجنها و کمیته های علمی - پژوهشیعضو انجمن علمی پزشکی لیزری ایرانعضو انجمن علمی بين المللي ارتز پروتز (  ISPO )عضو کمیته اجرایی و نماینده پژوهشکده جانبازان در چهارمین کنگره خانواده و سلامت جنسی عضو کمیته علمی همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت،رویکردهاوچالشهاعضو انجمن طب سنتی ایرانعضو رسمی موسسه تحقیقات حجامت ایرانعضو هیئت موسس انجمن حقوق سلامت ایران