ارائه و چاپ مقاله در مجلات علمی پژوهشیارائه مقاله در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ، مدیریت و حسابداری – تهرانارائه مقاله در کنفرانس بین المللی تحقیقات کاربردی در مدیریت ، مهندسی صنایع ، اقتصاد وحسابداری با رویکرد توسعه کسب و کار - تهران ارائه سه عنوان مقاله در اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی پژوهشهای مدیریت و علوم...