1- دكتري پزشكي عمومیبررسي علل زردي نوزادان بستري در بيمارستانهاي شهيد مصطفي خميني و حضرت زينب (س) (پایان نامه دکتری پزشکی ) MPh- 2  سالمند شناسی بررسي روشهاي پيشگيري و درمان اختلالات حافظه و شناخت در طب سنتي ايران: يك مطالعه مروري ( پایان نامه MPH) 3 - کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانیبررسی الگوي توانمندسازي روان شناختي با استفاده از مدل معادلات ساختاري در مجموعه ستادی بنیاد...