سوابق شرکت در دوره های آموزشی کوتاه مدت و دریافت گواهی نامه:دوره آموزشی درمان وابستگی به مواد افیونی با داروهای آگونیست (  MMT ) در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشیدوره آموزشی مراقبتهای بهداشتی و سلامت در جانبازان شیمیاییدوره آموزشی سالمندشناسی و طب سالمنداندوره آموزشی سافت سوکت های آلاستومی و ژلی در پروتزهای اندام تحتانیشرکت در همایشهای متعدد پزشکی