ارائه مقالات در کنگره های ملی و بین المللی ارائه مقاله به صورت سخنران ویژه در اولین همایش بین المللی تحول پایدار در نظام سلامت ،رویکردها و چالشها- اصفهانارائه چهار عنوان مقاله به صورت سخنرانی و پوستردر پنجمین کنگره جهانی طب فیزیکی و توانبخشی -  استامبولارائه مقاله به صورت سخنرانی با عنوان استقلال فردی و اجتماعی در اختلال بینایی در سمینار توانبخشی در نابیناییسه عنوان مقاله به صورت...