تالیف کتاب  کتاب "گیاهان دارویی و درمان بیماریهای اعصاب و روانکتاب"راهنمای پزشکان عمومی در برخورد با مشکلات شایع سالمندان"