ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم فلاتملوا النعمنیازهای مردم به سوی شما از نعمت های خداوند می باشد پس نعمت های خدا را از خود دور نکنید .                                         ...