تزریقاتپانسمان نوین - ویژه زخم بستر ، زخم دیابتی و زخمهای  مزمنسرم تراپیواکسیناسیونسونداژ - نصب سوند ادراری ، سوند معده و گاواژنوار قلبنمونه گیری آزمایشگاهیخدمات پرستار ( نرس )  درمنزل