نویسندگان دکتر هادی شجاعی - دکتر محمد حسن آزما ( سخنران ) - دکتر محمدرضا سروش
- ارائه شده در اولین همایش ارتقاء سلامت ایثارگران به صورت سخنرانی - چاپ در مجله علمی - پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر ( طب جنوب ) - لینک مجله

نویسندگان: فرشته قراط ، محمد حسن آزما، مهرداد کریمی ، رباب صحاف

خواص درمانی
تقویت چشم ، ضد التهاب ، رفع سوزش و اشک
تقویت ابرو و پرپشت کردن مژه و ابرو

1. بر او تُخَمه واقع نشده باشد؛ یعنی عادت به روی هم خواری و پرخوری نکرده باشد.
2. قى (استفراغ عمدی) نکرده باشد.
3. اسهال نشده باشد. (چه با مسهل چه به سبب بیماری)
4. بیخوابى نکشیده باشد.
5. در سن کودکی و نوجوانی نباشد.

مقالات برگزیده

نویسندگان: فرشته قراط ، محمد حسن آزما، مهرداد کریمی ، رباب صحاف
خواص درمانی تقویت چشم ، ضد التهاب ، رفع سوزش و اشک تقویت ابرو و پرپشت کردن مژه و ابرو
1. بر او تُخَمه واقع نشده باشد؛ یعنی عادت به روی هم خواری و پرخوری نکرده باشد. 2. قى (استفراغ عمدی) نکرده باشد. 3. اسهال نشده باشد. (چه با مسهل چه به سبب بیماری) 4. بیخوابى نکشیده باشد. 5. در سن کودکی و نوجوانی نباشد. 6. در سن کهنسالی نباشد.